Planétka Mia – edukačné aktivity pre deti – otvorená hodina

NOVINKA v Monsters cafe!
Edukačné aktivity Planétka Mia sú určené pre deti vo veku 2 – 3 rokov – vždy v sprievode mamičky alebo iného rodinného príslušníka.

Poslanie edukačných aktivít
Na každom hodinovom stretnutí sa zameriame na jednu zaujímavú tému, prostredníctvom ktorej sa u detí bude rozvíjať:
• pozornosť a kognitívne vnímanie cez námetové a didaktické hry,
• reč a hrubá motorika pri práci s riekankami a piesňami, v komunikácii v skupine,
• jemná motorika pri tvorení výtvarných dielok, pri hrách s didaktickým materiálom,
• sociálne kompetencie prostredníctvom všetkých činností.
Zapojené budú všetky zmysly, aby sa deti rozvíjali po stránke kognitívnej, emočnej a motorickej.

Z kurzu si odnesiete nové vedomosti, zážitky, dobrú náladu, ale aj podnety pre ďalšie aktivity.
Obsahová štruktúra kurzu zohľadňuje vyvážené striedanie výchovno-vzdelávacích činností, napríklad pohybových, estetických alebo pracovných. V organizovanej skupine budeme spolu dramatizovať rozprávky, viesť rozhovor, priraďovať obrázky, triediť predmety. V individuálnej práci sa zameriame na svalovú činnosť rúk, najmä na drobné svalstvo, budeme rozvíjať fantáziu a predstavivosť. Posilní sa tak samostatnosť a rozhodnosť detí.

Príďte si vyskúšať druhú ukážkovú hodinu dňa 27.2. so začiatkom o 10.00 h v Monsterscafe.

Prihlásiť sa môžete na adrese planetkamia@gmail.com.
Kapacita miest je na ukážkovej hodine limitovaná pre 12 ľudí (6 detí a 6 dospelých osôb – mamička, otecko alebo ktorýkoľvek rodinný príslušník).

Termíny a miesta ďalších kurzov nájdete na facebookovej stránke Planétka Mia.

Teším sa na vás a vaše detičky!

Martina Bálint

Niečo o mne:
Volám sa Martina a som mamou štvorročnej Mie. Čas, ktorý spolu denne trávime, je pre mňa obohacujúci – je pre mňa príležitosťou pre vzájomné spoznávanie sa a budovanie dôvery. Táto skúsenosť ma priviedla k tvorbe kurzov pre deti, ktorými chcem v tomto detskom období zotrvať čo najdlhšie. Mám pedagogické vzdelanie v odbore Učiteľstvo pre 1. stupeň základných škôl so zameraním na predškolskú pedagogiku. Počas svojej praxe som sa venovala aj detskému plávaniu.

Kontakt: planetkamia@gmail.com
M: +421907571962
Facebook Planetka Mia